Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY („OWW”)

§ Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają ramowe warunki współpracy pomiędzy Alfa & Omega Tłumacz Przysięgły UK a „Zamawiającym”/ „ Zlecający”.  

2. Korzystając z usług Alfa & Omega Zlecający akceptuje w całości niniejsze warunki.

§ Definicje

1. Usługi tłumaczeniowe – usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia certyfikowane oraz tłumaczenia zwykłe.

2. Oczywista omyłka pisarska – drobne zniekształcenie w zapisie słowa nie uniemożliwiające rozpoznania jego znaczenia, tzw. literówka

3. WYCENA tłumaczenia – wysokość wynagrodzenia Alfa & Omega za wykonanie Tłumaczenia oraz termin wykonania tłumaczenia.


4. ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA – zawarcie pomiędzy Alfa & Omega a Zamawiającym umowy o wykonanie tłumaczenia przysięgłego, certyfikowanego lub zwykłego na zasadach określonych w Wycenie oraz OWW.

5. Tekst źródłowy – tekst oryginału sporządzony w języku źródłowym przeznaczony do tłumaczenia

6. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem https://tlumaczprzysieglyuk.co.uk

§ Warunki wykonywania tłumaczeń certyfikowanych i tłumaczeń przysięgłych

1. Alfa & Omega przygotowuje bezpłatną wycenę  tłumaczenia w oparciu o dokument przedstawiony lub przesłany przez Zlecającego. Przesłana lub przedstawiona wycena i termin ważne są przez 3 godziny od jej przedstawienia. Po tym czasie termin realizacji może ulec zmianie.

2. Przekazanie tekstu źródłowego przez Zlecającego odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Zlecającego. Zlecający odpowiada i gwarantuje, że tłumaczenie tekstu źródłowego, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp.

3. Alfa & Omega Tłumacz Przysięgły UK nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub niejasności w tekście źródłowym.

4. Wycena tłumaczenia dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, przedstawionego w formie elektronicznej (plik Word, Excel, pdf, skan itp.) lub w postaci wydruku, oryginału. Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Cena obowiązująca to cena uzyskana przez klienta po przesłaniu dokumentu do bezpłatnej wyceny.

5. Wycena ważna jest w dniu przedstawienia jej Zamawiającemu. Czas realizacji ustala się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów.

6. Alfa & Omega zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia lub jego anulowania w każdej chwili (w tym po dokonaniu płatności za usługę), jeżeli nie jest w stanie wykonać zlecenia.

7. Na życzenie Zlecającego tłumaczenie jest wysyłane pocztą Royal Mail lub/i w formie elektronicznej (skan). Ze względu na ryzyko związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych, skany tłumaczeń wysyłane są wyłącznie na wyraźne życzenie klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest także wskazać adres email na który ma być wysłany dokument.

Istnieje także możliwość odbioru osobistego tłumaczenia bezpośrednio u naszych tłumaczy. Z uwagi na W przypadku wysyłki pocztą tłumaczenie wysyłane jest standardowo pierwszą klasą first class Royal Mail (przesyłka nierejestrowana – list wrzucany jest do skrzynki zbiorczej (Uwaga*: dni opróżniania skrzynek zbiorczych mogą się różnić) chyba że klient zażyczy sobie przesyłkę zarejestrowaną (np. special delivery, recorded delivery). Koszt wysyłki ponosi Zlecający.

8. Alfa & Omega lub tłumacz wykonujący zlecenie nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z działalności krajowych i zagranicznych operatorów pocztowych (np. Royal Mail) ani firm kurierskich. Nie odpowiada również za zagubienie tłumaczenia czy też oryginału dokumentu wysłanego przez zlecającego na adres tłumacza, przez pocztę (firmę kurierską).

§ Płatność

1. Płatność za tłumaczenie następuje z góry za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane konto bankowe w Anglii lub Paypal. Alfa & Omega przystępuje do realizacji tłumaczenia dopiero po otrzymaniu płatności. Podany termin realizacji przy wycenie liczy się od momentu dokonania wpłaty należność za tłumaczenie.

§ Odstąpienie od umowy wykonania tłumaczenia 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wykonania tłumaczenia w jakimkolwiek momencie.

2. W przypadku wycofania zlecenia na tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenia certyfikowane lub tłumaczenia zwykłe, które zostało opłacone i jest w trakcie realizacji, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia za wykonaną już część tłumaczenia.

3. Alfa & Omega Tłumacz Przysięgły UK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od biura (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, konieczności konsultacji terminologii ze specjalistami, itp.).

4. Alfa & Omega Tłumacz Przysięgły UK zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia w dowolnym momencie oraz odstąpienia od umowy zawartej ze Zamawiającym ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy:

  • przetłumaczenie tekstu w terminie podanym przez Zamawiającego jest niemożliwe;
  • tekst zlecony do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;
  • w innych przypadkach, niezależnych od Alfa & Omega, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Zlecającego nie będzie możliwa.

§ Reklamacje   

1. Reklamacje dotyczące zleconego tłumaczenia muszą być zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania tłumaczenia. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za usługę. Reklamacji podlegają: błędne przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentu tekstu źródłowego; błędy typograficzne w tekście tłumaczenia.

2. Odpowiedzialność Alfa & Omega względem Zamawiającego (w tym za szkody i następstwa wynikające z posługiwania się tłumaczeniem) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Zamawiającego z tytułu wykonania tłumaczenia.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Alfa & Omega nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym lub specjalistycznych tłumaczeń medycznych w przypadku niemożności skonsultowania tekstu ze specjalistą lub jego autorem.

§ Inne

1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez Alfa & Omega wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Zamawiającym. Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą obowiązującą na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Data Protection Act 1998 o ochronie danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin po zaakceptowaniu warunków staje się pełnoprawną umową pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, która wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i jest wiążąca do czasu jej aktualizacji lub odwołania.

3. Tłumacz nie udziela gwarancji, że tłumaczenie poświadczone zostanie zaakceptowane przez stronę trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne nie zaakceptowanie, jeżeli zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zlecając tłumaczenie Zlecający wyraża zgodę na przekazanie dokumentu współpracującym z nami tłumaczom w celu ich realizacji. W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np. dokumentacji medycznej dokumenty zlecone do tłumaczenia mogą zostać ujawnione innym firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach lub naszym konsultantom z danej dziedziny.

Płatności za tłumaczenia

Dane konta bankowego zostaną przesłane emailem na adres klienta. Prosimy wpisać kwotę w funtach szterlingach.

Kwota: £